tauron night biking baner internet

baner rrr 2018 1

Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, ul. Krakowska 8

Regulamin Rowerowy Rajd Rodzinny

REGULAMIN 3.RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO JAWORZNO'2018
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna

I. CEL IMPREZY
- Popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnienie sportu rodzinnego, poznawanie ciekawych miejsc
na terenie Gminy Jaworzno do jazdy na rowerze, propagowanie zdrowego stylu życia.
- Integracja rodzin i społeczności lokalnej, konsolidacja więzi rodzinnych poprzez sport, turystykę i rekreację.
- Promowanie miejskich szlaków rowerowych i turystycznych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
- Organizatorem Rodzinnego Rajdu Rowerowego Jaworzno'2018 są Miejskie Centrum Kultury i Sportu w
Jaworznie oraz Wydział Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Współorganizator Grupa
Rowerowa Niepokonani Jaworzno
- Planowana trasa Rajdu obejmuje teren miasta Jaworzna.
- Otwarcie Biura Zawodów Rynek Główny w Jaworznie od godziny 10.00.
- Start z Rynku Głównego - godzina 12.00.
- Trasa około 20 km.
- Meta - Stadion MCKiS ul. Moniuszki 95

III. DATA IMPREZY
- 24 czerwca 2018 roku – niedziela- start z Rynku Głównego w Jaworznie

IV. KWESTIE ORGANIZACYJNE/ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKÓW
1. Rodzinny Rajd Rowerowy Jaworzno'2018 jest imprezą ogólnodostępną. Organizator ustala limit zawodników na 600 osób.
2. Weryfikacja zawodników w biurze zawodów w niedzielę 24 czerwca od godziny 10.00.
3. Rajd nie ma charakteru wyścigu sportowego – ma wymiar wyłącznie rekreacyjny. Impreza odbywa się przy otwartym ruchu drogowym. Uczestnicy poruszają się prawą częścią jezdni w kierunku przejazdu. Na czele grupy rowerzystów przez cały czas znajduje się Koordynator rajdu, który kontroluje prędkość i kierunek jazdy całej kolumny uczestników, zaś na końcu jedzie oznakowany samochód Organizatora.
4. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz podporządkowania się poleceniom wydawanym przez Policję, Koordynatora rajdu oraz przedstawicieli Organizatora.
5. Zabrania się uczestnictwa w rajdzie osobom będącym w stanie nietrzeźwym, jak też znajdującym się pod wpływem środków odurzających.
6. Zabrania się uczestnikom jazdy bez trzymania rąk na kierownicy, czepiania się pojazdów, ścigania się, gwałtownego zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny oraz ciągłych zmian pozycji w kolumnie rajdu.
7. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do prędkości innych uczestników, przy zachowaniu odpowiedniego odstępu i należytej ostrożności (w szczególności przy odcinkach trasy o większym nachyleniu). Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany. Podczas postojów nie należy tarasować drogi.
8. Osoby, które w trakcie przejazdu odłączą się od zwartej kolumny rowerzystów przestają być uczestnikami rajdu.
9. Każdy z uczestników odpowiada za odpowiednie przygotowanie do udziału w rajdzie oraz za właściwy stan techniczny swojego roweru, umożliwiający mu panowanie nad nim w każdej sytuacji. Należy uwzględnić fakt, że niektóre odcinki trasy mogą być trudniejsze technicznie (np.: podjazdy) i prowadzić przez nierówny teren.

10. Uczestnicy rajdu powinni we własnym zakresie zadbać o dostosowanie ubioru do panujących warunków atmosferycznych. Ze względu na bezpieczeństwo zaleca się jazdę w kaskach rowerowych oraz – w przypadku, gdy uczestnik otrzymał od Organizatora – koszulkach rajdowych. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać kaski.
11. Zakończenie rajdu ma miejsce na mecie znajdującej się na stadionie MCKiS przy ulicy Moniuszki 95 – powrót uczestników odbywa się we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
12. Organizator zapewnia:
- dla każdego uczestnika zostanie wydany kupon na posiłek regeneracyjny na mecie rajdu;
- pamiątkowy medal dla każdego uczestnika;
- 600 uczestników Rajdu, którzy dokonają zapisu elektronicznego na stronie www.mckis.jaw.pl otrzyma okolicznościowe koszulki.
13. Naruszenie zapisów niniejszego regulaminu i niestosowne zachowanie skutkować może wykluczeniem danej osoby z rajdu.

V. PROGRAM RAJDU
10:00-11:45 - zapisy w Biurze Zawodów
11:50 - odprawa techniczna przed Rajdem
12:00 - start Rodzinnego Rajdu Rowerowego z Rynku Głównego w Jaworznie
ok.15.00 - zakończenie imprezy

VI. ZGŁOSZENIA/WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział uczestników w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci. Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem wyścigu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania
2. Zgłoszenia uczestnictwa w rajdzie należy dokonywać w dniach od 14 maja do 18 czerwca 2018 roku poprzez stronę internetową www.mckis.jaw.pl oraz potwierdzić w biurze zawodów 24 czerwca 2018 roku w godzinach od 10.00 do 11.45. Koordynatorzy imprezy w imieniu organizatora : Janusz Ciołczyk - j.ciolczyk@vp.pl, tel. kont. 608671427 oraz Grzegorz Gębski grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl
3. W celu potwierdzenia swojego udziału w rajdzie, każdy uczestnik zobowiązany jest do stawienia się w dniu imprezy w miejscu startu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
4. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat biorą udział w rajdzie pod warunkiem przekazania Organizatorowi zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia biorą udział w rajdzie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. W przypadku, gdy osobą dorosłą nie jest rodzic ani opiekun prawny należy przedłożyć Organizatorowi pisemną zgodę rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w rajdzie. W obu przypadkach osoby niepełnoletnie winny posiadać kartę rowerową.
6. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest nieposiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie.
7. Uczestnik rajdu wyraża zgodę na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku (zdjęcia, film) w formie zapisu materiału wideo dla celów reklamowych. Zgoda, o której mowa powyżej nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje rozpowszechnianie wizerunku osoby w filmach, spotach promocyjno - reklamowych emitowanych w telewizji oraz Internecie lub innych formach przekazu audio-video. W przypadku osób niepełnoletnich ww. zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie prawni.
8. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
9. Organizator ma prawo do ograniczenia liczby startujących w rajdzie i wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku osiągnięcia odpowiednio wysokiej liczby zgłoszeń tj. 600.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ubezpiecza uczestników rajdu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy rajdu ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Uczestnikom rajdu nie przysługuje ze strony Organizatora zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z udziałem w rajdzie.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników rajdu wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom rajdu ani też za szkody poniesione przez uczestników wywołane przez osoby trzecie lub szkody będące skutkiem okoliczności niezależnych od Organizatora.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników rajdu, w których brali oni udział. Uczestnicy rajdu odpowiadają osobiście za skutki naruszenia przepisów ustaw – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 r., poz. 1137 ze zm.) oraz Ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2015, poz. 155 j.t.).
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i skradzione uczestnikom rajdu, jak również za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez niepełnoletnich uczestników rajdu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu w uzasadnionych przypadkach, jak również do dokonania zmian niniejszego regulaminu. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy lub jej przełożenia na inny termin.

Ostateczna interpretacja regulaminu Rodzinnego Rajdu Rowerowego Jaworzno '2018 należy do organizatora Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.